Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Cơ quan giải quyết Sở Công Thương
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Loading...