CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục chuyên nghiệp
Thủ tục: Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua mạng Internet, nhận kết quả qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo;
- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Có đủ tư cách pháp nhân và đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN.
- Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương. Đảm bảo không có sự chồng chéo ngành đào tạo giữa các trường trên cùng một địa bàn.
- Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ GDĐT ban hành.
Trường hợp ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo, cơ sở đào tạo phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có) và phải được Bộ GDĐT chấp thuận bằng văn bản đối với ngành đào tạo này trước khi gửi hồ sơ đến Sở GDĐT Lâm Đồng.
- Có đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình đào tạo, cụ thể:
+ Giáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường TCCN; có trình độ và kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu của học phần mà họ sẽ giảng dạy trong chương trình đào tạo;
+ Có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành đăng ký mở, trong đó có ít nhất 3 giáo viên có trình độ đại học trở lên đúng với ngành đăng ký mở.
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành đăng ký theo quy định của Bộ GDĐT.
- Có chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT (kèm mẫu 1, mẫu 2 Phụ lục II).
- Có bộ máy quản lý và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo.
- Không vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 03 năm liên tiếp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.
- Đối với một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đặc biệt (sức khỏe, thể dục thể thao, nghệ thuật, đào tạo giáo viên), ngoài các điều kiện trên còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực này.

Số lượng hồ sơ

01 bộ