CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục chuyên nghiệp
Thủ tục: Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

Hồ sơ đề nghị giải thể.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường TCCN.
- Phương án giải thể bảo đảm quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường.

Số lượng hồ sơ

01 bộ