CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục chuyên nghiệp
Thủ tục: Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách trường;
- Đề án sáp nhập, chia, tách trường.

Lệ phí

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN;
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh;
- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
- Có Đề án sáp nhập, chia, tách trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Đề án sáp nhập, chia, tách trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.

Số lượng hồ sơ

01 bộ