Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9553 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
34450200017050083
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Phường/Xã
 • NGUYỄN VĂN MÂY
 • - Ngày nộp: 15/05/2017 13:48:56
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2017 13:48:56
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2017 13:48:56
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:59:33
 • Hồ sơ 34450200017050083 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
92
34450200017050085
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Phường/Xã
 • NGUYỄN THẾ PHỤNG
 • - Ngày nộp: 17/05/2017 11:11:06
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2017 11:11:06
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:59:17
 • Hồ sơ 34450200017050085 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
93
34450200017050088
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Phường/Xã
 • HUỲNH THỊ KIM CÚC
 • - Ngày nộp: 23/05/2017 10:13:17
 • - Ngày tiếp nhận: 23/05/2017 10:13:17
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2017 10:13:17
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:58:04
 • Hồ sơ 34450200017050088 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
94
34450200017050089
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Phường/Xã
 • NGUYỄN TRỌNG CẦN
 • - Ngày nộp: 23/05/2017 10:18:09
 • - Ngày tiếp nhận: 23/05/2017 10:18:09
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2017 10:18:09
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:57:35
 • Hồ sơ 34450200017050089 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
95
34450200017050090
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Phường/Xã
 • HUỲNH PHÚC SANH
 • - Ngày nộp: 23/05/2017 10:19:17
 • - Ngày tiếp nhận: 23/05/2017 10:19:17
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2017 10:19:17
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:57:12
 • Hồ sơ 34450200017050090 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
96
34450200017050091
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Phường/Xã
 • ĐOÀN PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 23/05/2017 10:20:22
 • - Ngày tiếp nhận: 23/05/2017 10:20:22
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2017 10:20:22
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:56:56
 • Hồ sơ 34450200017050091 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
97
34450200017050092
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Phường/Xã
 • YA HE
 • - Ngày nộp: 25/05/2017 10:22:27
 • - Ngày tiếp nhận: 25/05/2017 10:22:27
 • - Ngày dự kiến trả: 08/06/2017 10:22:27
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:56:41
 • Hồ sơ 34450200017050092 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
98
34450200017050097
 • - Về việc: Thủ tục giải quyết thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Phường/Xã
 • NGUYỄN ÂN
 • - Ngày nộp: 26/05/2017 08:22:11
 • - Ngày tiếp nhận: 26/05/2017 08:22:11
 • - Ngày dự kiến trả: 09/06/2017 08:22:11
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:55:22
 • Hồ sơ 34450200017050097 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ cấp huyện
99
34480317052844
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể (moi xay dung).
 • NGUYỄN ĐỨC TÂM
 • - Ngày nộp: 29/05/2017 10:08:51
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2017 10:08:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 14:04:16
 • Hồ sơ 34480317052844 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
100
34230217050463
 • - Về việc: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRỊNH TUYẾT LOAN
 • - Ngày nộp: 24/05/2017 08:00:07
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2017 08:00:07
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 08:00:07
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 11:29:26
 • Hồ sơ 34230217050463 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT
101
34230217050464
 • - Về việc: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN THỊ THANH LAM
 • - Ngày nộp: 24/05/2017 08:03:38
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2017 08:03:38
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 08:03:38
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 11:29:08
 • Hồ sơ 34230217050464 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT
102
34480317052999
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể (moi xay dung).
 • NGUYỄN VĂN THIỆU (250493052)
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 10:25:42
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 10:25:42
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:57:31
 • Hồ sơ 34480317052999 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
103
34480317052990
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể) (moi xay dung).
 • HOÀNG TIẾN MẠNH (250359572)
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 09:59:58
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 09:59:58
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:57:31
 • Hồ sơ 34480317052990 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
104
34480317052973
 • - Về việc: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể) (moi xay dung).
 • NGÔ VĂN BẢN
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 08:53:23
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 08:53:23
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:57:31
 • Hồ sơ 34480317052973 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
105
34480317051931
 • - Về việc: Chuyển nhượng, Thừa kế, Tặng cho QSD đất (điều chỉnh) (10 ngày (theo QĐ 984)).
 • NGÔ THỊ LAN - ĐỖ HOÀNG TRIỆU (250372998)
 • - Ngày nộp: 17/05/2017 16:33:48
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2017 16:33:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2017 16:33:48
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2017 07:22:08
 • Hồ sơ 34480317051931 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà