Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9553 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
9541
34233718012482
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. (QT mới theo 460/QĐ-STNMT).
 • VÕ VĂN CHUNG CN HOÀNG THỊ THU HẰNG (251143750)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 16:36:32
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 16:36:32
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 16:36:32
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 10:36:33
 • Hồ sơ 34233718012482 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh huyện Lâm Hà
9542
34233718012479
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. (QT mới theo 460/QĐ-STNMT).
 • DƯƠNG NGỌC THANH CN HỒ VĂN HÁT (250987213)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 16:30:37
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 16:30:37
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 16:30:37
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 10:36:33
 • Hồ sơ 34233718012479 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh huyện Lâm Hà
9543
34233718012474
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. (QT mới theo 460/QĐ-STNMT).
 • LÊ THỊ HOA CN NGUYỄN VĂN ĐÔNG (250862447)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 16:23:02
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 16:23:02
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 16:23:02
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 10:36:33
 • Hồ sơ 34233718012474 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh huyện Lâm Hà
9544
34233718012464
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. (QT mới theo 460/QĐ-STNMT).
 • K' NDONG TC K' THIỂU (250647017)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 16:07:18
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 16:07:18
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 16:07:18
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 10:36:33
 • Hồ sơ 34233718012464 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh huyện Lâm Hà
9545
34233718012403
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. (QT mới theo 460/QĐ-STNMT).
 • NGUYỄN VĂN HÀNH TA NGUYỄN VĂN VIỆT (186897158)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 13:47:21
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 13:47:21
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 13:47:21
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 10:36:33
 • Hồ sơ 34233718012403 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh huyện Lâm Hà
9546
34233718012152
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. (QT mới theo 460/QĐ-STNMT).
 • ĐOÀN VĂN LỢI TA ĐOÀN VĂN THÌN (250667576)
 • - Ngày nộp: 23/01/2018 09:24:02
 • - Ngày tiếp nhận: 23/01/2018 09:24:02
 • - Ngày dự kiến trả: 06/02/2018 09:24:02
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 10:36:33
 • Hồ sơ 34233718012152 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh huyện Lâm Hà
9547
34400117113174
 • - Về việc: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.
 • ĐỖ ĐỨC LUẬN
 • - Ngày nộp: 06/11/2017 08:14:10
 • - Ngày tiếp nhận: 06/11/2017 08:14:10
 • - Ngày dự kiến trả: 24/01/2018 08:14:10
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 08:00:14
 • Hồ sơ 34400117113174 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
9548
34233118010557
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. (QT mới theo 460/QĐ-STNMT).
 • Ngô Văn Công TC Ngô Văn Tỉnh
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 13:34:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 13:34:53
 • - Ngày dự kiến trả: 13/02/2018 13:34:53
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 07:13:19
 • Hồ sơ 34233118010557 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh huyện Đạ Tẻh
9549
34233118010506
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.. (QT mới theo 460/QĐ-STNMT).
 • Hoàng Mạnh Cường TC Hoàng Văn Hùng
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 11:26:43
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 11:26:43
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 07:12:48
 • Hồ sơ 34233118010506 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh huyện Đạ Tẻh
9550
34480316011831
 • - Về việc: Đăng ký chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (bên nhận góp vốn là hộ gia đình cá nhân); chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • NGUYỄN VĂN LƯỢNG - VÕ ĐỨC TOÀN
 • - Ngày nộp: 21/01/2016 14:16:08
 • - Ngày tiếp nhận: 21/01/2016 14:16:08
 • - Ngày dự kiến trả: 19/02/2016 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2016 15:49:23
 • Hồ sơ 34480316011831 đã bị hủy
9551
34492015100336
 • - Về việc: Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng công trình
 • NGUYỄN ĐỨC THẮNG
 • - Ngày nộp: 22/10/2015 09:26:59
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2015 09:26:59
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2016 11:26:12
 • Hồ sơ 34492015100336 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9552
34492015100269
 • - Về việc: Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng công trình
 • VŨ HỮU NGỌC
 • - Ngày nộp: 13/10/2015 08:09:56
 • - Ngày tiếp nhận: 13/10/2015 08:09:56
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2016 11:26:12
 • Hồ sơ 34492015100269 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện
9553
34492015120641
 • - Về việc: Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng công trình
 • PHAN THANH HÙNG
 • - Ngày nộp: 08/12/2015 09:22:24
 • - Ngày tiếp nhận: 08/12/2015 09:22:24
 • - Ngày dự kiến trả: 22/12/2015 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2016 11:26:09
 • Hồ sơ 34492015120641 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại BP TN&TKQ cấp huyện