Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9553 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
34480317092396
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • ĐỖ THỊ DUNG (251153687)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 15:27:52
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 15:27:52
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 15:27:52
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317092396 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
47
34480317092391
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • TRIỆU VĂN THIỆU (251226341)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 15:13:03
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 15:13:03
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 15:13:03
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317092391 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
48
34480317092378
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • PHÍ THỊ THÚY (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250667275)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 14:47:16
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 14:47:16
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 14:47:16
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317092378 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
49
34480317092377
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • LÊ THỊ PHAN HÀ MY (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 14:45:35
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 14:45:35
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 14:45:35
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317092377 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
50
34480317092374
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • PHAN TIẾN MẠNH (251107580)
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 14:39:31
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 14:39:31
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 14:39:31
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317092374 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
51
34480317091951
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp đột xuất cho người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng dẫn đến bị thiệt hại về người, tài sản, thiếu đói, gặp rủi ro ngoài vùng cư trú và người lang thang xin ăn
 • ĐỖ VĂN HÙNG (DO UBND XÃ NỘP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN)
 • - Ngày nộp: 14/09/2017 09:39:39
 • - Ngày tiếp nhận: 14/09/2017 09:39:39
 • - Ngày dự kiến trả: 21/09/2017 09:39:39
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:55
 • Hồ sơ 34480317091951 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
52
34480317104510
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
 • NÔNG VĂN TOẢN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 10:27:43
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 10:27:43
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 10:27:43
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104510 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
53
34480317104503
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • NÔNG THỊ HIỂU (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (080222686)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 10:12:29
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 10:12:29
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 10:12:29
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104503 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
54
34480317104501
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • K' NIR (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250085176)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 10:11:15
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 10:11:15
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 10:11:15
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104501 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
55
34480317104500
 • - Về việc: Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật
 • K' CHIÊNG (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250085224)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 10:09:29
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 10:09:29
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 10:09:29
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104500 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
56
34480317104499
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội là người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo
 • ĐẶNG THỊ LÀ (250933387)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 10:06:29
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 10:06:29
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 10:06:29
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104499 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
57
34480317104495
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • ĐINH THỊ MIỀN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (017410582)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 09:40:06
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 09:40:06
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 09:40:06
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104495 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
58
34480317104494
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • NGUYỄN THỊ THÍNH (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 09:38:31
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 09:38:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 09:38:31
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104494 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
59
34480317104459
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • LÊ VĂN VINH (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250152270)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 07:55:34
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 07:55:34
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 07:55:34
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104459 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà
60
34480317104458
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội
 • LÊ VĂN DẦN (DO CÔNG CHỨC XÃ NỘP) (250152460)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 07:54:29
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 07:54:29
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 07:54:29
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 09:06:39
 • Hồ sơ 34480317104458 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Lâm Hà