Mức độ 2  Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Ký hiệu thủ tục: QT-24/GDCN/SOGDLD
Lượt xem: 744
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan trực tiếp: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể tư ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Bước 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường TCCN lập hồ sơ theo quy định gửi Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo (Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, Đà Lạt).

 Người tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và cấp phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

*Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị thành lập trường;

Bước 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thẩm định. Nội dung văn bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị UBND tỉnh quyết định: thống nhất việc thành lập trường; không thống nhất việc thành lập trường; chưa thành lập trường, cần phải nghiên cứu thêm một số vấn đề trong đề án.

Bước 3. Sau khi thẩm định, nếu thống nhất việc thành lập trường, Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN phải gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý.

 Bước 4. Đến hẹn, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả.

- Tờ trình về việc thành lập trường;
- Đề án thành lập trường.

File mẫu:

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Đề án thành lập trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi