Tìm thấy 42 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học
Mức độ 4
Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mức độ 3
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược
Mức độ 3
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"-GSP- trường hợp đăng ký tái kiểm tra.
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do bị mất, hư hỏng; Thông tin ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận GPP “ thực hành tốt nhà thuốc”
Loading...