Tìm thấy 42 thủ tục

Mức độ 3
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc 1 phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư
Mức độ 3
Cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản
Mức độ 3
Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản
Mức độ 2
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua
Mức độ 2
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
Mức độ 2
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ 2
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại
Mức độ 2
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh
Mức độ 2
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh
Mức độ 2
Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Loading...