Tìm thấy 80 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp người mẫu
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 2
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Mức độ 2
Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập..
Mức độ 2
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Mức độ 2
Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.
Mức độ 2
Cấp Chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 2
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Mức độ 2
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ 2
Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Loading...