Tìm thấy 14 thủ tục

Mức độ 2
THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Mức độ 2
THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGUỒN VỐN NSNN THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM
Mức độ 3
XÁC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ, TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN, TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỔ HỮU NHÀ NƯỚC THEO THẨM QUYỀN
Mức độ 2
HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Mức độ 2
ĐĂNG KÝ GIÁ
Mức độ 2
HIỆP THƯƠNG GIÁ
Mức độ 2
QUYẾT TOÁN HÀNG CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI
Mức độ 3
THỎA THUẬN BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI KẾ TOÁN TRƯỞNG; BỐ TRÍ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
Mức độ 2
XÉT DUYỆT/THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO XÉT DUYỆT/ THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM CỦA ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH
Mức độ 3
HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NSNN (NHÀ, THU KHÁC…)
Mức độ 4
ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Mức độ 4
ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Mức độ 2
GIẢI QUYẾT HOẶC ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Loading...