Tìm thấy 33 thủ tục

Mức độ 2
THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT)
Mức độ 2
THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB THUỘC NGUỒN VỐN NSNN THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM
Mức độ 2
TẠM ỨNG KINH PHÍ HỖ TRỢ HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN
Mức độ 2
THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ HẠNG MỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN
Mức độ 2
THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN DO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT)
Mức độ 3
XÁC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ, TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN, TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ NHỎ HƠN 500 TRIỆU ĐỒNG (THUỘC THẨM QUYỀN SỞ TÀI CHÍNH)
Mức độ 3
XÁC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ, TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN, TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ LỚN HƠN 500 TRIỆU ĐỒNG (THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH)
Mức độ 2
ĐĂNG KÝ GIÁ
Mức độ 2
HIỆP THƯƠNG GIÁ
Mức độ 2
Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
Mức độ 2
Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Mức độ 2
Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Mức độ 2
CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ MIỄN THUỶ LỢI PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH
Mức độ 2
LẬP, PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ SẢN PHẨM CÔNG ÍCH GIỐNG NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN
Loading...