Tìm thấy 108 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 2
Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
Mức độ 2
Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
Mức độ 2
Công nhận lại cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
Mức độ 2
Công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy
Mức độ 2
Công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng
Mức độ 2
Tiếp nhận công bố phân bón hợp quy dựa trên kết quả đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy
Mức độ 2
Tiếp nhận công bố phân bón hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (*)
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Phụ lục II, III của Công ước CITES
Mức độ 3
Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống
Mức độ 3
Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con
Mức độ 2
Miễn, giảm tiền chi trảdịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)
Mức độ 2
Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý
Loading...