Tìm thấy 74 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 2
Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
Mức độ 2
Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
Mức độ 2
Công nhận lại cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
Mức độ 2
Công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy
Mức độ 2
Công bố hợp quy giống cây trồng dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng
Mức độ 2
Tiếp nhận công bố phân bón hợp quy dựa trên kết quả đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy
Mức độ 2
Tiếp nhận công bố phân bón hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (*)
Mức độ 2
Miễn, giảm tiền chi trảdịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)
Mức độ 2
Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
Mức độ 2
Xin miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp tỉnh
Loading...