Tìm thấy 55 thủ tục

Mức độ 2
Thủ Tục Tiếp Nhận Đối Tượng Bảo Trợ Xã Hội Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Khó Khăn Vào Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội, Nhà Xã Hội
Mức độ 2
Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Hoạt Động Chăm Sóc Người Khuyết Tật
Mức độ 2
Thủ Tục Cấp Lại Hoặc Điều Chỉnh Giấy Phép Hoạt Động Chăm Sóc Người Khuyết Tật
Mức độ 2
Thủ Tục Cấp Gấy Phép Hoạt Động Chăm Sóc Người Cao Tuổi
Mức độ 2
Thủ Tục Điều Chỉnh, Cấp Lại Giấy Phép Hoạt Động Chăm Sóc Người Cao Tuổi
Mức độ 2
Thủ Tục Công Nhận Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh Sử Dụng Từ 30% Tổng Số Lao Động Trở Lên Là Người Khuyết Tật
Mức độ 2
Thủ Tục Gia Hạn Quyết Định Công Nhận Cơ Sở Sản Xuất, Kinh Doanh Sử Dụng Từ 30% Tổng Số Lao Động Trở Lên Là Người Khuyết Tật
Mức độ 2
Thủ Tục Đưa Đối Tượng Vào Nuôi Dưỡng Tại Cơ Sở Btxh Công Lập (Tt Btxh)
Mức độ 2
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường trung cấp
Mức độ 2
Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với doanh nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp
Loading...