Tìm thấy 52 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 2
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ
Mức độ 2
QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
Mức độ 2
QUY TRÌNH SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ
Mức độ 2
QUY TRÌNH KHAI BÁO SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Loading...