Tìm thấy 3508 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trường hợp di dời công trình
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
Mức độ 2
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Mức độ 2
Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ 2
Cấp Điều Chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Mức độ 2
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
Mức độ 2
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
Mức độ 2
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải
Loading...