Tìm thấy 3246 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)
Mức độ 2
Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Mức độ 2
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách)
Mức độ 2
Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh Quyết định đầu tư
Mức độ 2
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án do UBND tỉnh Quyết định đầu tư
Mức độ 2
Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài
Mức độ 2
Chấp thuận chủ trương điều chỉnh nội dung đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài
Mức độ 2
Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh tiếp nhận
Mức độ 2
Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)
Mức độ 2
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (quy mô trên 300 tỷ đồng)
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước);
Mức độ 2
Chấp thuận phạm vi ranh giới, diện tích
Mức độ 2
Chuyển mục đích sử dụng đất
Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất
Loading...