Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục chuyên nghiệp

Loading...