Tìm thấy 662 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
92
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
93
Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”,
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
94
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
95
Tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
96
Tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố” về thành tích đột xuất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
97
Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TC-KH – Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 3
98
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TC-KH – Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 3
99
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (tự nguyện)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TC-KH – Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 3
100
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi địa điểm, nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TC-KH – Tài chính
Mức độ 3
101
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TC-KH – Tài chính
Mức độ 3
102
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh theo yêu cầu của cá nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TC-KH – Tài chính
Mức độ 3
103
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TP – Chứng thực
Mức độ 3
104
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TP – Chứng thực
Mức độ 3
105
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TP – Chứng thực