Tìm thấy 662 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH – Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
77
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
78
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
79
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
80
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
81
Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
82
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích đối ngoại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
83
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
84
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
85
Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
86
Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố văn hóa
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
87
Tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
88
Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
89
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng
Mức độ 3
90
Thủ tục tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
NV – Thi đua khen thưởng