Tìm thấy 662 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
62
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
63
Cấp giấy phép công trình nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
64
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
65
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
66
Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
67
Cấp giấy phép tháo dỡ công trình, nhà ở
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
68
Cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
69
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
70
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
71
Cấp phép cải tạo, sửa chữa công trình
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
72
Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
73
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
74
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
75
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH – Bảo trợ xã hội