Tìm thấy 662 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
661
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư vốn ngoài ngân sách
Mức độ 3
662
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư vốn ngoài ngân sách