Tìm thấy 662 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thủ tục tiếp đoàn nước ngoài
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
47
Thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Mức độ 3
Sở Ngoại Vụ
Công tác lãnh sự
Mức độ 3
48
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
49
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
50
Cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
51
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
52
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
53
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
54
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
55
Cấp sửa đồi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
56
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
57
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
58
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Công thương
Mức độ 3
59
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng
Mức độ 3
60
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KT-HT – Xây dựng