Tìm thấy 662 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
16
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Bưu chính.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính chuyển phát
Mức độ 4
17
Thoả thuận địa điểm đối với công trình tạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Viễn thông, Internet
Mức độ 3
18
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
19
Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp người mẫu
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
20
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
21
Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
22
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
23
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
24
Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng BTXH thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh (chuyển đi)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
25
Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
26
Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
27
Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng BTXH
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
28
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối tượng khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
29
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng BTXH thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh (chuyển đến)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ
Mức độ 3
30
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật khi thay đổi nơi cư trú (chuyển đến)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ