CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục chuyên nghiệp
Thủ tục: Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

Hồ sơ đề nghị giải thể (chỉ áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân xin thành thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường) bao gồm: Công văn đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường TCCN.
- Phương án giải thể bảo đảm quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường.

Số lượng hồ sơ

01 bộ