CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục phổ thông
Thủ tục: Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông)
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tờ trình xin giải thể trường của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường. Tờ trình phải nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường; phương án giải quyết tài sản của trường và các vấn để liên quan.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Có tờ trình xin giải thể trường của tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập trường.
- Phương án giải thể trường phải trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

Số lượng hồ sơ

01 bộ